X
Regisztráció
+36
Elfogadom az ATLASZ Iskolaszövetkezet adatkezelési szabályzatát *
Hozzájárulok, hogy munkakeresés céljából kezeljék az adataimat *
Facebook
X
Bejelentkezés
Belépve maradok
Facebook


VÁLOGASS
ALKALMI ÉS
HOSSZÚ TÁVÚ
DIÁKMUNKÁINK
KÖZÜL

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza, a https://atlaszmunkak.hu/ weboldal keretén belül az ATLASZ Iskolaszövetkezet (továbbiakban: ATLASZ Iskolaszövetkezet, székhelye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 103.;) által végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Jogszabályi háttér

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet a weboldalán keresztül végzett szolgáltatás nyújtás során az érintettek személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

a) Magyarország Alaptörvénye;

b) az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”
b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
d) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
f) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény (Grt.);
g) 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Általános adatkezelési alapelvek

A honlapon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett előzetesen hozzájárul.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak illetve az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A weboldal keretein belül nyújtott regisztrációval a felhasználók (érintettek) kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és tájékoztatást.

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet a honlapján gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője, amelyhez a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatkezelés célja, hogy az érintettek regisztrációs űrlap kitöltését követően, megadott személyes adatait, az Adatkezelő által fenntartott adatbázisban jelentkezés céljából elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza.
A regisztrációval az érintett hozzájárul ahhoz is, hogy a megadott e-mail címére az Adatkezelő küldött levélben tájékoztassa a képzettségének megfelelő ajánlatokról valamint az ATLASZ Iskolaszövetkezet szolgáltatásairól és a felhasználás újdonságairól.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.Az Iskolaszövetkezet honlapjának használata során megvalósuló egyes adatkezelések

Az adatkezelés helye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 103.

A honlap adatkezelése

A cookiekat (sütiket) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információkat tartalmaznak, mint az oldal beállításai. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a Társaság számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

A Társaság az alábbi sütiket alkalmazza:

social media: Facebbok képpont

látogatottság-elemzés: Google Analytics

A látogató a honlap alsó részén elhelyezett sávon tudja kiválasztani, hogy sütik használatát kívánja engedélyezni, vagy tiltja.


adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
adattárolás módja: elektronikus

Regisztráció

Az Iskolaszövetkezet honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A forma kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Iskolaszövetkezet adatvédelmi tájékoztatóját, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.


adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszám
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a regisztráció törléséig terjedő ideig tart
adattárolás módja: elektronikus

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az érintett kérelmére az Iskolaszövetkezet hírlevelet küld. Az Iskolaszövetkezet minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget. Az Iskolaszövetkezet kifejezetten felhívja az Érintettek figyelmét, hogy a regisztrációt követően az Érintetteket folyamatosan tájékoztatja a munkalehetőségekről, amely azonban nem minősül hírlevélnek.

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint az Iskolaszövetkezet tilalmi listát vezet. Az Iskolaszövetkezet kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet a hírlevélküldő szolgáltatáshoz a MailerLite adatfeldolgozót veszi igénybe.

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet a hírlevélküldő szolgáltatáshoz a Mail Chimp USA-beli adatfeldolgozót veszi igénybe. A Mail Chimp szerepel a Privacy Shield listán, így számára adat biztonságosan átadható. A Privacy Shield keretrendszerről további tájékoztatást kaphat az alábbi weboldalon: https://www.privacyshield.gov/welcome

adatkezelés célja: diákok tájékoztatva legyenek a további diákmunka lehetőségekről ill. az Iskolaszövetkezet által bevezetett új folyamatokról
kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
adattárolás módja: elektronikus

Chatbot alkalmazása

Az érintettnek lehetősége van a Facebookon kiépített chatboton keresztül közvetlenül felvenni a kapcsolatot az ATLASZ Iskolaszövetkezettel. A chatbot használatához jelen adatkezelési tájékoztató elfogadása, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulás szükséges.

A chatbot alkalmazása során rögzítésre kerül a teljes beszélgetés, valamint az érintett neve, fizetési igénye, melyik munkatípusban nem szeretne az érintett dolgozni.

A beszélgetés során a Társaság regisztrációt készít az érintett számára a honlapra, amelyhely e-mail címet, telefonszámot és jelszavakat kell megadni – amelynek során külön elfogadásra kerül az adatvédelmi tájékoztatás, amellyel az érintett hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet a chatbot alkalmazáshoz a Facebookot veszi igénybe adatfeldolgozóként.

adatkezelés célja: azonnali válaszadás az érintett kérdéseire
kezelt adatok köre: érintett keresztneve, beszélgetés, , emailcím, telefonszám
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a beszélgetést követő 15 év
adattárolás módja: elektronikus

Tájékoztatás az állásajánlatokról

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet tevékenysége ellátása érdekében tájékoztatja az érintetteket az aktuális állásajánlatokról. Tekintettel arra, hogy az ATLASZ Iskolaszövetkezet tevékenységének célja a diákok közvetítése a megrendelők felé, az aktuális álláslehetőségek érintett által megadott e-mail címre történő megküldése az ATLASZ Iskolaszövetkezet jogos érdeke. Az érintett bármikor kérheti, hogy a regisztrációja törlése nélkül ne küldjön számára több ajánlatot az ATLASZ Iskolaszövetkezet.

adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális állásajánlatokról
kezelt adatok köre: érintett e-mail címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdek
adattárolás határideje: a beszélgetést követő 15 év
adattárolás módja: elektronikus

Adatbiztonság

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet biztosít. Ez az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adatokhoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől (így a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől) védettek.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat egy nyilvántartásban kezeli és az adatkezelés során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Továbbá informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsága eljárásokkal gondoskodik.

Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az adatbiztonsag [kukac] atlaszcsoport [pont] hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

5.1. Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférés)

Az érintett jogosult arra, hogy az ATLASZ Iskolaszövetkezettől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

jogosult megtudni az adatkezelés célját;

az érintett személyes adatok kategóriáit;

azon címzetteket akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát;

jogosult felvilágosítást jogairól;

Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték;

Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ATLASZ Iskolaszövetkezet a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az ATLASZ Iskolaszövetkezet csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az ATLASZ Iskolaszövetkezet nem tesz intézkedéseket legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ATLASZ Iskolaszövetkezet indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Arra az időtartamra, amíg az ATLASZ Iskolaszövetkezet ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 5.4. pontjának megfelelően.

5.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben az ATLASZ Iskolaszövetkezethez intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az ATLASZ Iskolaszövetkezet nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az ATLASZ Iskolaszövetkezet bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az ATLASZ Iskolaszövetkezet vezető tisztségviselői döntenek. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;

az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

az érintett a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az ATLASZ Iskolaszövetkezet felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az ATLASZ Iskolaszövetkezet korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az ATLASZ Iskolaszövetkezet előzetesen tájékoztatja az érintettet.

5.6. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ATLASZ Iskolaszövetkezet indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az ATLASZ Iskolaszövetkezet pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az ATLASZ Iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa amennyiben:

az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

ÉS

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az ATLASZ Iskolaszövetkezet tájékoztatja e címzettekről.

5.7. Jogorvoslat

Az ATLASZ Iskolaszövetkezet az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Felelősségvállalás

A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyek az Iskolaszövetkezetet a személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt érik.

Adatfeldolgozó

Az Iskolaszövetkezet a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
adatfeldolgozó neve: DotRoll Kft.
címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
cégjegyzékszáma: 01-09-882068
adatfeldolgozás célja: levelező szolgáltatás

adatfeldolgozó neve: DotRoll Kft.
címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
cégjegyzékszáma: 01-09-882068
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó neve: Balla Média Kft.
címe: 2615 Csővár, Madách utca 1.
cégjegyzékszáma: 13-09-193015
adatfeldolgozás célja: Call center

adatfeldolgozó neve: DLB Média Kft.
címe: 2615 Csővár, Madách utca 1.
cégjegyzékszáma: 13-09-193014
adatfeldolgozás célja: Call center

adatfeldolgozó neve: Comcinca Kft.
címe: 1119 Budapest, Mohai út 38.
cégjegyzékszáma: 01-09-262353
adatfeldolgozás célja: Call center szoftver

adatfeldolgozó neve: ATLASZ Munkaerő közvetítő Kft.
címe: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5. B. ép.
cégjegyzékszáma: 01-09-992198
adatfeldolgozás célja: Operatív folyamatok technikai támogatása

adatfeldolgozó neve: Atlaszpartner Kft.
címe: 2615 Csővár, Madách utca 1.
cégjegyzékszáma: 13-09-203146
adatfeldolgozás célja: Operatív folyamatok technikai támogatása

adatfeldolgozó neve: ATLASZNYUGDÍJ Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
címe: 2615 Csővár, Madách utca 1.
cégjegyzékszáma: 13-02-051454
adatfeldolgozás célja: Operatív folyamatok technikai támogatása

adatfeldolgozó neve: TAXVERSUM Kft.
címe: 2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 18.
cégjegyzékszáma: 13-09-160107
adatfeldolgozás célja: Könyvelés és bérszámfejtés

adatfeldolgozó neve: DBI Szotfver Kft.
címe: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4. ép. 2. em.
cégjegyzékszáma: 09-09-018359
adatfeldolgozás célja: Bérszámfejtés

adatfeldolgozó neve: Do-q-ment Kft.
címe: 1134 Budapest, Tüzér utca 30. Üzlet 2.
cégjegyzékszáma: 01-09-930144
adatfeldolgozás célja: Digitális adattárolás

adatfeldolgozó neve: Facebook Ireland Limited.
címe: Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay, Dublin 2, Ireland
cégjegyzékszáma: IE9692928F
adatfeldolgozás célja: chatbot, regisztráció

adatfeldolgozó neve: Google Ireland Limited.
címe: Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland
cégjegyzékszáma: IE6388047V
adatfeldolgozás célja: Analítika, regisztráció


adatfeldolgozó neve: 200 Labs, Inc., d/b/a Chatfuel.
címe: 555 De Haro Street, Suite 280, San Francisco, CA 94107 USA
adatfeldolgozás célja: chatbot

adatfeldolgozó neve: Netlight Consulting Kft..
címe: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/B. 1. em. 9.
cégjegyzékszáma: 07-09-014032
adatfeldolgozás célja: chatbot

adatfeldolgozó neve: UAB “MailerLite”.
címe: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania
adatfeldolgozás célja: Hírlevél

adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group, LLC, d/b/a MailChimp.
címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
adatfeldolgozás célja: Hírlevél

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az Iskolaszövetkezet utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Iskolaszövetkezet rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Iskolaszövetkezet rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A nyilatkozat megváltoztatása

Az Iskolaszövetkezet fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Iskolaszövetkezet külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben GDPR, valamint az Infotv. szabályai az irányadók.